Reset
image
Allah har cheez par Qadir hai
image
surah Al Rehman ke nuzool ka waqt
image
paiir mushtaq sahib madzala ka taaruf
image
anbia alaihi salam par aamaal ghalib hai
image
Allah har cheez se waaqif hai
image
har koi aik jaisa nahi hota
image
Allah ka kalaam muajiz hai
image
bemari se Shifa Allah deta hai
image
duniya mein sab se mushkil kaam
image
Allah taala ka do mutalba
image
subah mein musalmanoon ke liye hukum
image
aamaal ka tahaffuz zaroori hai
image
Dua 02 Feb 2019
image
namaz mhin galah khan-kharnay ka hukum
image
douran namaz saanp aur bichhoo aajay
image
Allah ke do nizaam
image
aayat sajda par kalaam

Page 6 of 251 --- showing from 126 to 150

Page 6 of 251 --- showing from 126 to 150

Feedback